İşbirliği Destek Programı İle Kobi’lere 10.000.000 Tl’ye Kadar Destek

İşbirliği Destek Programı İle Kobi’lere 10.000.000 Tl’ye Kadar Destek

İşbirliği Destek Programı

 

Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasına yönelik hazırlanan İşbirliği Destek Programının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

Bu program ile işbirliği KOBİ’ler arası olabileceği gibi büyük işletmelerle de yapılabilecektir. KOBİ’ler arası işbirliğinde, KOBİ’nin teknoloji seviyesi göz önünde bulundurulacak olup;

Yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren en az 2,
Orta-yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren en az 3,
Diğer teknoloji alanında faaliyet gösteren en az 5 KOBİ,
Teknoloji seviyesinden bağımsız en az 1 KOBİ büyük biş işletme ile birleşerek işbirliği yapabilecektir.
KOBİ’ler arası işbirliklerinde, bir KOBİ’nin en fazla %50 hissesi olabilecektir. Büyük işletmelerle yapılan işbirliklerinde ise büyük işletmenin %25’den fazla sermayesi olmayacaktır.

Proje Süresi : 12 ay – 36 ay arasından olacaktır. 36 ayı geçmemek üzere ilave 6 ay proje süresi uzatılabilecektir.

Proje Başlangıç Tarihi : Taahhütnamenin; işletici kuruluş modeli ile gerçekleştirilecek işbirliklerinde işletici kuruluş tarafından, proje ortaklığı modeli ile gerçekleştirilecek işbirliklerinde ise proje ortağı işletmelerin tamamı tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylandığı tarih, proje başlangıç tarihidir.

Destek Oranı : % 60

Revizyon Talebi :  Ön başvuruda revizyon istenebilir. Bu durumda 30 gün içinde tamamlanmalıdır. Proje süresince en fazla 3 kez revizyon talep edilebilir. Revizyon talebi, proje bitiminden 3 ay öncesine kadar yapılabilecektir.

İşletme Teknoloji Seviyesi : Gerçekleştirilecek işbirliğinin teknoloji alanına Kurul karar verir. İşletici kuruluş modeli ile gerçekleştirilecek işbirliklerinde işletici kuruluşun faaliyet göstereceği sektör/sektörlerin teknoloji alanı, proje ortaklığı modeli ile gerçekleştirilecek işbirliklerinde ise yapılacak projenin teknoloji alanı dikkate alınır. Proje ortaklığı modelinde gerçekleştirilecek işbirlikleri; beceri ve kabiliyet geliştirme, değer zincirine katılma ve benzeri konularında gerçekleştirilecek ise projenin teknoloji alanı diğer olarak belirlenir.

Erken Ödeme : % 30 olarak yapılabilecektir. Erken ödeme; makine, teçhizat ve yazılım için olacak. Desteğin başlangıç tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvuranlar, bu imkandan yararlanacak ve erken ödeme için Kredi Garanti Fonu kefaleti de devreye girecek

Öncelikli teknoloji alanı: Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda Başkanlıkça belirlenecek teknoloji alanlarını

Ön Başvuru : İşbirliği sözleşmesinde, projenin konusu ve amacı, işbirliği ortaklığı modeli, proje yönetimi, tarafların sorumlulukları, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ve işbirliği çıktılarının paylaşımı, satın alınacak makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, gizlilik esasları, hukuki uyuşmazlıkların çözümü konularına ilişkin hükümlerin asgari yer alması gerekir

Girişimcilerin bu programa başvurabilmeleri için gereken şartlar:

Programdan yararlanmak için; KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin proje başvurusu yapmaları gerekir.
İşbirliği amacı ile bir araya gelen işletmelerin ön başvuru tarihinden en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması ve son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir. Ancak büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda bu hüküm uygulanmaz.
Proje ortağı işletmelerin sahiplerinin ve/veya ortaklarının veya bunların eşi, annesi, babası, kardeşi ve çocuklarından herhangi birinin proje ortaklarından sadece 1 (bir)inde ortaklığı olabilir.
İşletmelerin ve işletici kuruluşun, program kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.
Program Kapsamında Uygulanacak İşbirliği Modelleri

İşbirliği çerçevesinde KOBİ’ler arası ya da KOBİ-Büyük İşletme arasında uygulanacak işbirliği modelleri 2 şekildedir. Her iki model için belirtilen KOBİ sayı ve hisse limitleri geçerlidir.

İşletici Kuruluş Modeli
Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir. Yatırım, mülkiyet, gelir, gider veya benzeri unsurların tek bir yapı tarafından gerçekleştirileceği işbirliği ortaklık modelidir. Şartlar aşağıdaki gibidir.

 

Proje Ortaklığı Modeli
Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir. Yatırım, mülkiyet, gelir, gider veya benzeri unsurların proje ortağı işletmeler tarafından ayrı ayrı gerçekleştirileceği işbirliği ortaklık modelidir.

 

Program Kapsamındaki Desteklenecek Konular

Ortak imalat : Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği, kalite artırma
Ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirme : Müşteri istek ve Pazar talebinin karşılanması
Ortak labaratuar : Müşteri istek ve Pazar talebinin karşılanması
Ortak Pazarlama : Pazar payı artırma ve marka imajı oluşturma
Beceri ve kabiliyet kazanma : Teknoloji alanı “DİĞER” olacaktır.
Değer zincirlerine katılma : Teknoloji alanı “DİĞER” olacaktır.
Program Kapsamında Sağlanan Destekler:

Proje kapsamında sağlanacak destekler, Birleşme yöntemi olarak seçilen İşletici kuruluş ve proje ortaklığı modellerine göre; KOBİ’ler arası ve KOBİ-Büyük İşletme olarak 2 farklı seçenekte sunulmuştur.  KOBİ’ler arası yapılacak işbirliği modellerinde, KOBİ sayıları belirlenirken işletmelerin teknoloji seviyesi dikkate alınmıştır.

Personel Desteği : Proje başlangıcında 4 ay önce, başlangıçtan 1 ay arasında olmalı. Aylık kurul tarafından belirlenir.
Makine-Teçhizat : 3 yaşına kadar olan makineler alınabilir. Ancak proje başlangıcından itibaren 3 yıl süreyle kiralanamaz.  Yerli malı olarak yapılacak alımlarda  %15 ilave destek sağlanarak toplamda %75 destek oranı elde edilir.
Hammadde-Malzeme : proje tutarının %5’ini geçemez.
Kira : proje süresince geri ödemesiz olarak verilecektir.
Hukuki Danışmanlık-Fizivilite Çalışması : En fazla 1 yıl öncesinden alınmak şartıyla 50.000 TL olarak geri ödemesiz şekilde destek verilecektir. Bu husus, ilk izleme raporunda belirtilecektir.
 

 

İşletici Kuruluş Modeli

 

Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir. Yatırım, mülkiyet, gelir, gider veya benzeri unsurların tek bir yapı tarafından gerçekleştirileceği işbirliği ortaklık modelidir. Şartlar aşağıdaki gibidir.

İşletici kuruluşun, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen limited veya anonim şirket statüsünde kurulması gerekir.
Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olabilirler. Bu durumda proje ortağı işletmelerin tamamının kurulacak işletici kuruluşa ortak olması şartı aranır. Ortak olacak işletmelerin şahıs işletmesi olması durumunda ise işletme sahipleri işletici kuruluşa ortak olabilir.
Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek, kurulacak işletici kuruluşa ortak olabilirler. Bu durumda kendisini feshederek işletici kuruluşa dahil olacak işletmenin sahip/ortakları feshedilen işletme yerine, işletici kuruluşa ortak olurlar. Feshedilen işletmenin ortaklarının hisse oranının toplamı %50 oranını geçemez.
Büyük işletmenin işletici kuruluştaki hisse oranının, proje süresince ve proje sonrası izleme tarihine kadar %25 (yirmi beş)’ten az olması gerekir.
İşletici kuruluş ortaklarından herhangi birinin ortaklıktan ayrılması ve hisselerini mevcut ortaklara ya da yeni ortak olacak işletmelere devretmesi durumunda, en az 1 yıl önce kurulmuş olması, %50 hisse limiti ve teknoloji seviyesine göre hissedar sayı limitlerine uyulmak zorundadır.
Proje süresince ve proje sonrası izleme tarihine kadar; işletici kuruluş ortaklarından herhangi birinin ortaklıktan ayrılması, ortakların veya hisse oranlarının değişmesi ve benzeri durumlar Uygulama Birimine sunulur. Uygulama Birimi, 30 (otuz) gün içerisinde projenin durumunu İşbirliği Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu ile birlikte, değerlendirilmek üzere yazılı olarak ve/veya KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimine gönderir. Yapılan destek ödemelerinin durumuna, projenin devamına veya sonlandırılmasına Kurul tarafından karar verilir.
 

İşletici Kuruluş Destek Miktarları : Destek oranları %60 olup yerli malı alımından bu oran %75 olacaktır. Yapılacak ödeme İşletici Kuruluşa yapılacaktır.

 

Yüksek Teknoloji : En az 2 KOBİ tarafından işletici kuruluş adıyla ortak bir işletme kurulacaktır. olmalıdır. İşletme  2.000.000 TL geri ödemesiz, 3.000.000 TL geri ödemeli olarak toplam 5.000.000 TL destek verilmektedir. Büyük işletme ile en az 1 KOBİ tarafından kurulacak işletici kuruluş için verilecek destek limiti aynıdır. Büyük işletmelere ödeme yapılmayacağı için KOBİ sayıları ve destek miktarı değişmeyecektir.

 

Orta-Yüksek Teknoloji : En az 3 KOBİ tarafından işletici kuruluş adıyla ortak bir işletme kurulacaktır. olmalıdır. İşletme  2.000.000 TL geri ödemesiz, 3.000.000 TL geri ödemeli olarak toplam 5.000.000 TL destek verilmektedir. Büyük işletme ile en az 1 KOBİ tarafından kurulacak işletici kuruluş için verilecek destek limiti aynıdır. Büyük işletmelere ödeme yapılmayacağı için KOBİ sayıları ve destek miktarı değişmeyecektir.

 

Diğer Teknoloji : En az 3 KOBİ tarafından işletici kuruluş adıyla ortak bir işletme kurulacaktır. olmalıdır. İşletme  2.000.000 TL geri ödemesiz, 3.000.000 TL geri ödemeli olarak toplam 5.000.000 TL destek verilmektedir. Büyük işletme ile en az 1 KOBİ tarafından kurulacak işletici kuruluş için verilecek destek limiti aynıdır. Büyük işletmelere ödeme yapılmayacağı için KOBİ sayıları ve destek miktarı değişmeyecektir.

 

Proje Ortaklığı Modeli

 

Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir. Yatırım, mülkiyet, gelir, gider veya benzeri unsurların proje ortağı işletmeler tarafından ayrı ayrı gerçekleştirileceği işbirliği ortaklık modelidir.

Proje süresince proje ortaklarından herhangi birinin projeden ayrılması, ortakların değişmesi, projenin ortakları arasında proje faaliyetlerinin devredilmesi ve benzeri durumlar Uygulama Birimine sunulur. Uygulama Birimi, 30 (otuz) gün içerisinde projenin durumunu İşbirliği Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu ile birlikte, değerlendirilmek üzere yazılı olarak ve/veya KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimine gönderir. Yapılan destek ödemelerinin durumuna, projenin devamına veya sonlandırılmasına Kurul tarafından karar verilir.

 

Proje Ortakliği Destek Miktarları : Destek oranları %60 olup yerli malı alımından bu oran %75 olacaktır. Yapılacak ödeme her bir proje ortağına ayrı ayrı yapılacaktır.

 

Yüksek Teknoloji : En az 2 KOBİ olmalıdır. Her bir şirket için 1.000.000 TL geri ödemesiz, 1.000.000 TL geri ödemeli olarak toplam 2.000.000 TL destek verilmektedir. Ancak, bu destek için üst limit toplamda 5.000.000 TL, öncelikli teknoloji ise 10.000.000 TL olduğundan KOBİ sayısı üst destek miktarları içinde kalmak şartıyla değişebilecektir. KOBİ sayısında üst sınır yoktur. Büyük işletme ile yapılacak işbirliğinde, en az 1 KOBİ olacak şekilde destek limiti aynı kalacaktır. Büyük işletmelere ödeme yapılmayacağı için üst limite göre KOBİ sayıları değişmeyecektir.

 

Orta-Yüksek Teknoloji : En az 3 KOBİ olmalıdır. Her bir şirket için 500.000 TL geri ödemesiz, 500.000 TL geri ödemeli olarak toplam 1.000.000 TL destek verilmektedir. Ancak, bu destek için üst limit toplamda 5.000.000 TL, öncelikli teknoloji ise 10.000.000 TL olduğundan KOBİ sayısı üst destek miktarları içinde kalmak şartıyla değişebilecektir. KOBİ sayısında üst sınır yoktur. Büyük işletme ile yapılacak işbirliğinde, en az 1 KOBİ olacak şekilde destek limiti aynı kalacaktır. Büyük işletmelere ödeme yapılmayacağı için üst limite göre KOBİ sayıları değişmeyecektir.

 

Diğer Teknoloji : En az 5 KOBİ olmalıdır. Her bir şirket için 250.000 TL geri ödemesiz, 500.000 TL geri ödemeli olarak toplam 750.000 TL destek verilmektedir. Ancak, bu destek için üst limit toplamda 5.000.000 TL, öncelikli teknoloji ise 10.000.000 TL olduğundan KOBİ sayısı üst destek miktarları içinde kalmak şartıyla değişebilecektir. KOBİ sayısında üst sınır yoktur. Büyük işletme ile yapılacak işbirliğinde, en az 1 KOBİ olacak şekilde destek limiti aynı kalacaktır. Büyük işletmelere ödeme yapılmayacağı için üst limite göre KOBİ sayıları değişmeyecektir. Diğer teknolojiler, Beceri ve kabiliyet kazanma ve Değer zincirlerine katılma konularında yapılacak işbirliği durumlarını kapsamaktadır.

 

Örneğin, A ve B adlı 2 KOBİ proje ortaklığı modeli ile bir proje yaptığını varsayalım. Proje içerinde yıllık iş/zaman çizelgeleri belirlenirken, her bir proje ortağına görevler verilecektir. Bu kapsamda, A işletmesi, personel alımı, hammadde alımı, katalog basımı, kira işlerinden sorumlu iken B işletmesi makine ve techizat alımı, yazılım ve tasarım konularından sorumlu olacaktır.