TSE UYGUNLUK BELGESİ NEDİR?

TSE UYGUNLUK BELGESİ NEDİR?

TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. TSE uygulaması ile başlangıçta üreticilerde standartlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme bilincinin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır.

 

TSE MARKASI NEDİR?

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogamlardır. (Monogram: bir veya daha fazla harfin ya da başka yazı birimlerinin tek bir simge oluşturmak için üst üste veya yan yana birleştirildiği bir nakıştır.) TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifadeeder. Türk standartları Enstitüsü tarafındanherhangi bir garanti söz konusu değildir.

TSE Belgelendirme Çalışmaları/Çeşitleri Nelerdir?

Aşağıdaki belgelerden herhangi biri için MüracaatFormu doldurulduktan sonra bütün ekleri ilebirlikte bir dosya içerisine yerleştirilerek o ildekiTSE Bölge Müdürlüğü/Mahalli Temsilciliği’ne teslimedilmelidir.

a. üretim Yerlerinin Belgelendirilmesi

b.Ürünlerin Belgelendirilmesi

c. Hizmet Yerlerinin Belgelendirilmesi

d. Laboratuvarların Belgelendirilmesi

e. Karayolu ile Tehlikeli Atık TaşıyanAraçların Belgelendirilmesi

TSE Ürün Belgelendirme Başvurusuİçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

• Başvuru Formu

• Ek İdari Dokümanlar

• Başvuru Sahibi kuruluşun yasal statüsünügösteren bir belge

• Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzamayetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri(Noter Tasdikli)

• Marka Tescil Belgesi (Ürün ve/veyaambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)

• Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluşbirbirinden farklı ise, aralarında yapılansözleşme (Noter Tasdikli)

• Avans Dekontu

• Sektöre özel mevzuat şartlarının yerinegetirildiğine dair, noter onaylı izin belgelerisuretleri

• Gerçek üreticinin Türkiye ve KKTC dışındaolması halinde, Başvuru Sahibinin gerçeküretici tarafından yetkilendirilen Türkiye’deyerleşik yasal temsilci ve/veya ithalatçısıolduğunu gösteren yazı

 

ÇED Raporu Almak İçin İşlem Basamakları Nelerdir?

 

• Türk Standart Enstitüsüne (TSE) Başvurunun Yapılması

•Başvurun İncelenmesi ve Uygun Bulunması Halinde TSE Tarafından İnceleme Heyetinin Görevlendirilmesi

•İnceleme Heyeti Tarafından Üretim Yerinde Tesis, Üretim Cihazları ve Ekipmanları, Personel ve Kalite Sistemi İncelenerek Üretim Yeri İncelemesi Gerçekleştirilir.

•İnceleme Sonucu Olumluysa, İnceleme Uzmanları tarafından numune alınır

•Bu Numuneler Yeterliliği Olan Laboratuvarlarda İlgili Standarda Göre Muayene ve Deney İşlemlerine Tabii Tutulur.

•İnceleme ve Deney Raporları İlgili Belgelendirme Birimi Tarafından Değerlendirilir ve Belgelendirme Komisyonuna Sunulur ve Belgelendirme Komisyonunda Görüşülüp Karara Bağlanır.

•Marka Kullanma Hakkı Verilmesine veya “TSE ye Ait Bir Marka” veya “TSE” İbareli İşaretleme Kullanılmasına Karar Alınmışsa; Kuruluş İle TSE Arasında Lisans Sözleşmesi İmzalanır, Uygunluk Belgeleri Düzenlenir